Konkursy dla kół naukowych

Przygotowaliśmy dla Ciebie zestawienie konkursów, w których mogą brać udział członkowie kół naukowych. Niektóre z nich przeznaczone są dla kół działających w wybranych dyscyplinach naukowych. Wśród nagród pojawia się zarówno dofinansowanie, jak i wyróżnienia.

Jeżeli znasz konkurs dla kół naukowych, który nie został poniżej opisany, będziemy wdzięczni za informację na adres mailowy kolanaukowe@psrp.org.pl.

Projekt wsparcia wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”

1460x616

Wsparcie dla studentów

W ramach kolejnej edycji projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” uzdolnieni studenci otrzymają dofinasowanie, które umożliwi im większe zaangażowanie w inicjatywy naukowe. Program służy wspieraniu rozwoju naukowego, kreatywności i innowacyjności. Jego spodziewanym efektem będą nagrody i wyróżnienia zdobyte przez studentów w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach naukowych. 

Konkurs ma być zachętą do prowadzenia i rozwijania pracy naukowej w przyszłości. Z tegorocznego wsparcia będzie mogło skorzystać przynajmniej 130 wybitnie uzdolnionych studentów.

Na co można przeznaczyć środki?

Pieniądze z projektu studenci mogą przeznaczyć m.in. na pokrycie kosztów podróży oraz opłat za uczestnictwo w konkursach, zawodach i konferencjach międzynarodowych, a także zakup materiałów i usług związanych z danym przedsięwzięciem. Dofinansowaniem zostaną objęte również wydatki poniesione w celu ułatwienia niepełnosprawnym studentom udziału w projekcie.

Budżet i terminy

Budżet programu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” wynosi 10 mln zł. Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć 80 tys. zł – w przypadku udziału jednego studenta i 320 tys. zł – w przypadku zespołu studentów. 
Przedsięwzięcia muszą być zrealizowane do 31 stycznia 2022 r. Czas trwania projektu nie może przekroczyć 11 miesięcy.

Warunki udziału w projekcie

O przyznanie środków finansowych w ramach projektu „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” może ubiegać się uczelnia, w której studiuje wybitnie uzdolniony student lub studenci tworzący zespół. Oferty można składać do 15 marca 2021 r.
Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej. 
Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

O projekcie

Przedsięwzięcie „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów: „Najlepsi z najlepszych!”, „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu „Generacja Przyszłości”. Programy te były realizowane w ubiegłych latach przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety

Zdobądź grant z FUNiP

Logo-FUniP-kolor
Zgłoś projekt i wygraj 10 000 zł na jego organizację! 
 
„Zdobądź Grant z FUniP” to konkurs grantowy skierowany do kół naukowych uniwersytetów zrzeszonych w ramach Forum Uniwersytetów Polskich (FUniP). 
 
Uczelnie wyższe uwzględniane w konkursie: https://funip.pl/zrzeszone-uczelnie/
Projekt ma na celu aktywizację kół naukowych poprzez szkolenie ich przedstawicieli z zakresu pozyskiwania środków na działalność tworzenia i realizacji projektów grantowych.
 
W ramach I edycji konkursu zwycięski projekt zostanie dofinansowany w kwocie do 10 tys. zł! Specjalne jury wyłoni najlepszy projekt nawiązujący do kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Projekt ten musi być związany z niwelowaniem społecznych skutków epidemii! 
 
 
Jak wziąć udział w konkursie?

 1. Zarejestruj swoje koło naukowe w naszym serwisie https://granty.funip.pl do 15.02.2021 r.
 2. Weź udział w szkoleniu z zakresu tworzenia i realizacji projektów i skonsultuj swój pomysł!
 3. Złóż projekt za pomocą naszego serwisu do 15.03.2021 i zaczekaj na wyniki, które zostaną ogłoszone do 1.04.2021 r.

Konkurs skierowany jest do kół naukowych zajmujących się tematyką prawną, ekonomiczną, społeczną i pokrewnymi, działających na uniwersytetach zrzeszonych w ramach FUniP-u. Projekt konkursowy o charakterze naukowym lub edukacyjnym powinien obejmować tematykę walki z epidemią COVID-19 w zakresie:
funkcjonowania gospodarki,

 • pracy uniwersytetu,
 • ogólnej sytuacji studentów,
 • wsparcia psychologicznego,
 • innych powiązanych.
Zrealizuj działania: jeżeli to Twój projekt zostanie najlepiej oceniony przez komisję grantową. Następnie podpiszemy umowę i dofinansujemy koszty jego realizacji kwotą do 10 tys. zł. Realizację projektu musisz zakończyć do 30 czerwca 2021. Będziesz mieć jeszcze 30 dni na złożenie sprawozdania końcowego.
 
Szczegółowe informacje znajdziecie na naszej stronie i w regulaminie!
 
https://granty.funip.pl/
https://granty.funip.pl/dokumenty/regulamin.pdf
https://www.facebook.com/events/236399268027360
 
139543158_3590676681008002_4131913692655445964_o

Projekt “Najlepsi z najlepszych!”

mnisw-pion

Ostatnią edycją projektu była inicjatywa „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”, która odbyła się w 2019 roku i stanowiła kontynuację projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności naukowej, innowacyjności i kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach i konferencjach. Projekty są finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie w edycji 4.0 wynosiło maksymalnie 80 000 złotych w przypadku projektów indywidualnych i 320 000 złotych w przypadku projektów grupowych.

Informacji na temat kolejnej edycji projektu należy wypatrywać na stronie www.bip.nauka.gov.pl/ w zakładce “Programy i przedsięwzięcia ministra – ogłoszenia”.

Szczegółowe informacje o jednej z poprzednich edycji można znaleźć pod poniższym linkiem: https://www.bip.nauka.gov.pl/najlepsi-z-najlepszych/zaproszenie-do-skladania-ofert-w-ramach-projektu-pozakonkursowego-najlepsi-z-najlepszych-2-0.html

StRuNa - Studencki Ruch Naukowy

Struna

Konkurs „StRuNa” organizowany jest od 10 lat przez Fundację „Fundusz Pomocy Studentom”. Celem konkursu jest nagrodzenie studentów i doktorantów, którzy zespołowo zrealizowali najciekawsze projekty naukowe. Ponadto honorowani zostają opiekunowie naukowi i twórcy podmiotów rozpoczynających aktywność naukową. 

Konkurs odbywa się w 3 kategoriach podstawowych: Projekt Roku,Koło Naukowe Roku i Opiekun Naukowy Roku oraz 8 specjalnych kategoriach projektowych: StRuNa Human, StRuNa-Med, StRuNa-Tech, StRuNa-Science, StRuNa-Eko, StRuNa-Art, Wyprawa Roku, Konferencja Roku. Dodatkowe kategorie specjalne to Debiut Roku oraz StRuNa-Media.
Warunkiem udziału w konkursie jest aktualizacja informacji o kole w formularzu Spisu Powszechnego Ruchu Naukowego, dostępnym pod adresem: https://ruch-naukowy-wpolsce.webankieta.pl/

Konkurs składa się z dwóch etapów: w pierwszym z nich uczestnicy przesyłają formularze zgłoszeniowe, które następnie są oceniane, a w drugim uczestnicy prezentują swój projekt przed komisją i jury.

Zgłoszenia zbierane są zazwyczaj na początku jesieni danego roku.

Więcej informacji na: http://konkurs.struna.edu.pl/

FINSIM Liga Akademicka

FINSIM
FINSIM Liga Akademicka to nowoczesny symulator zarządzania bankiem w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu gospodarczym, który obejmuje wszystkie ważne obszary funkcjonowania banku, decyzje koncentrują się na zarządzaniu finansowym, analizie danych, analizie ryzyka, prognozowaniu, planowaniu, zarządzaniu kapitałem. Inicjatywa organizowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości. W tym roku odbyła się już IX edycja Konkursu FinSim Liga Akademicka! Do udziału w konkursie zapraszane są 5-osobowe zespoły studenckie, które wezmą udział w symulacji zarządzania bankiem przez okres 8 kwartałów, co odpowiada okresowi 2 lat funkcjonowania banku. Zespoły konkurują ze sobą we wszystkich segmentach rynku, a celem jest maksymalizacja wartości dla akcjonariuszy. Skuteczność każdego Zespołu oceniana jest poprzez cenę akcji oraz uzyskany rating kredytowy. FINSIM Liga Akademicka skierowana jest w szczególności do:
 • studentów ekonomicznych uczelni wyższych w Polsce
 • studentów uczęszczających na co najmniej III rok studiów kierunków ekonomicznych o profilu bankowo-finansowym lub podobnym
 • studentów legitymujących się dobrymi wynikami w nauce – średnia min. 3.80
 • studentów wykazujących się aktywnością w uczelnianych kołach naukowych, organizacjach studenckich, zainteresowaniem bankowością/finansami
Uczestnicy tegorocznej edycji mogli liczyć na nagrody w wysokości: 5 000 zł za zajęcie I miejsca, 3 000 zł za zajęcie II miejsca oraz 2 000 złotych za zajęcie III miejsca, a także rekomendację wygranego zespołu w procesie rekrutacji na praktyki letnie w biurze w Warszawie ufundowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Więcej informacji na: https://liga.finsim.pl/

Granty wewnątrzuczelniane

Na niektórych uczelniach odbywają się konkursy, w których można zdobyć granty na projekty realizowane przez koła naukowe. Organizatorem takiego konkurs jest zazwyczaj rektor lub samorząd studencki. Informacje dotyczące zasad przyznawania środków, terminów składania wniosków i realizacji projektów znajdują się zwykle na stronach uczelni lub samorządu.

Jeśli na Twojej uczelni nie jest prowadzony taki konkurs, zawsze możesz spróbować go zapoczątkować. W pierwszej kolejności najlepiej, jeśli porozmawiasz z przedstawicielami innych kół naukowych. Po uzyskaniu ich poparcia, następnym krokiem może być zwrócenie się do przedstawicieli samorządu studenckiego z pomysłem oraz prośbą o pomoc w kontakcie z władzami uczelni. Zawsze również możesz zwrócić się do naszego zespołu, a z chęcią Ci pomożemy! Możesz to zrobić poprzez maila kolanaukowe@psrp.org.pl.

Przykłady uczelni, na których odbywają się takiego konkursy:

Politechnika Warszawska – “Granty Rektorskie

Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie – “Grant Rektorski

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie -”Konkurs dla studenckich kół naukowych

Uniwersytet Warmińsko – Mazurski – “Studencki Grant Rektora

Ogólnopolski Konkurs Kół Naukowych “KoKon”

Kokon

KoKoN  to konkurs skierowany do studentów 28 uczelni technicznych zrzeszonych w Forum Uczelni Technicznych, które jest organizatorem konkursu. Ideą konkursu jest rozwój aktywności naukowej studentów wraz z integracją środowiska studenckiego, popularyzacją działalności naukowej oraz budowaniem dialogu pomiędzy uczelniami technicznymi w Polsce.

Konkurs odbywa się w 6 kategoriach:

 • projekt inżynierski
 • badania naukowe
 • IT
 • konferencja
 • innowacja i nowe technologie
 • nagroda internautów

Partnerami projektu są uznane firmy związane z sektorem technologicznym i finansowym. Każde koło naukowe może zgłosić maksymalnie jeden projekt w każdej z kategorii. Przyjmowanie wniosków odbywa się zazwyczaj na przełomie lata i jesieni.

Więcej informacji na: https://www.fut.edu.pl/kokon/

Konkurs 3Mind

NOT

Konkurs 3Mind to coroczne wydarzenie organizowane przez firmę 3M oraz Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technologicznych NOT, które ma na celu wsparcie oraz promocję projektów naukowo-badawczych z zakresu technologii, chemii, medycyny, mechaniki oraz innych dziedzin STEM. Organizatorzy zachęcają zarówno koła naukowe, młodych naukowców, jak i wszystkie kreatywne umysły do spróbowania swoich sił w tej ogólnopolskiej inicjatywie.

Skierowana jest ona do studentów studiów I i II stopnia, którzy są członkami kół naukowych, działających przy uczelniach w całej Polsce. Wyzwaniem, z którym mierzą się uczestnicy jest przedstawienie prototypu projektu, nawiązującego do tworzenia lepszego świata, zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju i wspierania rozwoju przemysłu 4.0.

Wniosek w postaci internetowego formularza zgłoszeniowego można składać w okolicach września i października. Nabór wniosków może wymagać również przekazania pliku z nagranym samodzielnie materiałem wideo przedstawiającym projekt.

Na zwycięzców konkursu czeka grant o wartości 10 000 zł na materiały i narzędzia, potrzebne do rozwoju projektu.

Więcej informacji na: https://3mind.not.pl/

Konkurs Weterynaryjnych Kół Naukowych

ptnw

Konkurs Weterynaryjnych Kół Naukowych organizowany jest corocznie przez Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych we współpracy z Wydziałami Medycyny Weterynaryjnej.

Celem konkursu jest propagowanie wiedzy weterynaryjnej w środowisku studentów medycyny weterynaryjnej oraz wspieranie i promowanie działalności studenckiego ruchu naukowego w ramach weterynaryjnych kół naukowych. Mogą w nim brać udział jedynie studenci kierunku weterynaria.

Tematyka konkursu obejmuje szeroko pojęte zagadnienia z zakresu nauk weterynaryjnych. Do konkursu zgłaszane są prace mające charakter badawczy. Prace konkursowe są wykonywane pod kierunkiem opiekuna naukowego, ale muszą one stanowić efekt samodzielnej pracy uczestników konkursu. Każda praca jest oceniana przez dwóch niezależnych recenzentów i na tej podstawie zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.

Na początku każdego roku akademickiego organizatorzy konkursu podają do publicznej wiadomości terminarz konkursu.

Więcej informacji: http://ptnw.bcintermedia.pl/