Termin składania wniosków minął

Jakie są cele programu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”?


Pomoc studenckim kołom naukowych w realizacji innowacyjnych projektów


Usprawnienie procesu transferu technologii i wyników badań naukowych prowadzonych przez koła naukowe do sfery gospodarczej


Wsparcie w podniesieniu jakości działalności studenckich kół naukowych

 

Powyższe cele mają zostać zrealizowane za pomocą działań wspierających studenckie koła naukowe działające w ramach uczelni w:

 • Prowadzeniu badań naukowych
  i prac rozwojowych oraz promocji ich wyników
 • Rozwijaniu kompetencji miękkich ich członków, zwłaszcza tych potrzebnych do prowadzenia badań naukowych
  i promocji ich wyników

 • Transferze wyników ich badań naukowych i prac rozwojowych do sfery gospodarczej
 • Zakupie certyfikatów oraz licencji koniecznych do komercjalizacji wyników ich badań naukowych lub prac rozwojowych

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie, które mogą zgłosić ograniczoną liczbę projektów działających na nich studenckich kół naukowych. Dlatego ważne jest skontaktowanie się z uczelnią z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania wniosków, którzy przypada na 13 listopada 2020 r.

Wysokość finansowania lub dofinansowania zgłoszonego projektu może wynieść aż 70 000 złotych!

 • realizowane w czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy
 • nieotrzymujące finansowania z innych środków z budżetu państwa
 • obejmujące działalność jednego studenckiego koła naukowego
 • uwzględniające chociaż jedno działanie, w którym konkurs wspiera koła naukowe

Wnioskodawcami w konkursie są uczelnie. Składane przez nie wnioski mogą dotyczyć tylko jednego projektu, którego finansowanie lub dofinansowanie nie przekracza 70 000 złotych. Mogą one złożyć ograniczoną liczbę wniosków, to jest:
 • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie uczestniczyły w międzynarodowych konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są studenckie koła naukowe,
 • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku uczestniczyły w międzynarodowych konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są studenckie koła naukowe.

Wnioski składane są do 13 listopada 2020 r. za pomocą formularza w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Muszą one zawierać konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu oraz merytoryczne uzasadnienie jego realizacji.

Szczegółowa procedura złożenia wniosku oraz wymagane załączniki określone są w rozdziale IV Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu konkursu i naborze wniosków.

Konkurs może sfinansować koszty bezpośrednie realizacji projektu, które spełniają łącznie następujące warunki:

 • zostały poniesione w okresie realizacji projektu;
 • są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów;
 • są powiązane z działaniami objętymi zakresem rzeczowym projektu;
 • mogą być zidentyfikowane i zweryfikowane, w szczególności są zarejestrowane w zapisach księgowych wnioskodawcy i określone zgodnie z zasadami rachunkowości.

Wykaz kosztów niestanowiących bezpośrednich kosztów realizacji projektu znajduje się w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu konkursu i naborze wniosków.

Ocenia poziomu merytorycznego
 • Przewidywane konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu,
 • Użyteczność projektu,
 • Zasadność planowanych kosztów realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu.
Ocena potencjału wnioskodawcy
 • Możliwości organizacyjne wnioskodawcy,
 • Kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • Nowoczesność formy realizacji projektu.
Ocena społecznej
odpowiedzialności nauki
 • Znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu,
 • Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy).

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w konkursie?

Do udziału w programie uprawnione są uczelnie, które mogą zgłosić ograniczoną liczbę projektów działających na nich studenckich kół naukowych. Dlatego ważne jest skontaktowanie się z uczelnią z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do terminu składania wniosków, którzy przypada na 13 listopada 2020 r.

Co można wygrać w ramach konkursu „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”?

Wysokość finansowania lub dofinansowania zgłoszonego projektu może wynieść aż 70 000 złotych!

Jakie projekty mogą zostać zgłoszone w ramach konkursu?

Kto może być wnioskodawcą w konkursie?

Wnioskodawcami w konkursie są uczelnie. Składane przez nie wnioski mogą dotyczyć tylko jednego projektu, którego finansowanie lub dofinansowanie nie przekracza 70 000 złotych. Mogą one złożyć ograniczoną liczbę wniosków, to jest:

 • 3 wnioski dotyczące kół naukowych, które w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku nie uczestniczyły w międzynarodowych konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są studenckie koła naukowe,
 • 10 wniosków dotyczących kół naukowych, które w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku uczestniczyły w międzynarodowych konkursach o tematyce badawczej lub naukowo-technicznej, do udziału w których zapraszane są studenckie koła naukowe.

Jaki złożyć wniosek w konkursie?

Wnioski składane są do 13 listopada 2020 r. za pomocą formularza w Zintegrowanym Systemie Usług dla Nauki – Obsługa Strumieni Finansowania (OSF). Muszą one zawierać konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu oraz merytoryczne uzasadnienie jego realizacji. Szczegółowa procedura złożenia wniosku oraz wymagane załączniki określone są w rozdziale IV Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu konkursu i naborze wniosków.

Jakie koszty mogą zostać sfinansowane w ramach konkursu?

Konkurs może sfinansować koszty bezpośrednie realizacji projektu, które spełniają łącznie następujące warunki:

Wykaz kosztów niestanowiących bezpośrednich kosztów realizacji projektu znajduje się w Komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o ustanowieniu konkursu i naborze wniosków.

Jakie kryteria są uwzględniane przy ocenie wniosków?

Ocena poziomu merytorycznego
 • Przewidywane konkretne i weryfikowalne rezultaty projektu,
 • Użyteczność projektu,
 • Zasadność planowanych kosztów realizacji w odniesieniu do zakresu rzeczowego projektu.
Ocena potencjału wnioskodawcy
 • Możliwości organizacyjne wnioskodawcy,
 • Kompetencje i doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu,
 • Nowoczesność formy realizacji projektu.
Ocena społecznej odpowiedzialności nauki
 • Znaczenie projektu dla rozwoju społecznego kraju lub regionu,
 • Zasięg oddziaływania projektu (lokalny, regionalny, krajowy, międzynarodowy).
Jeżeli masz jakieś pytania lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu! Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adres mailowy kolanaukowe@psrp.org.pl lub skierować swoje pytanie do Biura Programów i Przedsięwzięć Ministra na adres mailowy sekretariat.bpm@nauka.gov.pl.
Więcej szczegółowych informacji o konkursie znajdziesz tutaj.

Baza kół naukowych

 Uczelnia Województwo Adres mailowy Fanpage na facebooku  Dyscyplina koła Politechnika WarszawskamazowieckieE-mail został ukryty; Włączenie JavaScript jest wymagane aby go ujawnić.facebook.comwutracing.plbrak Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuwielkopolskieE-mail został ukryty; Włączenie

Czytaj więcej »
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.